Compartiment Financiar Contabil

BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI

BILANT CONTABIL

PROIECTE DE HOTARARI DE CONSILIU LOCAL – BUGET

LISTA INVESTITII

Compartiment Financiar Contabil se subordoneaza direct Primarului comunei Ibanesti.

Atributii Compartiment Financiar Contabil :

 • – organizeaza si conduce evidenta contabila privind veniturile si efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul local din mijloace autofinantate si din alte fonduri;
 • – tine evidenta cheltuielilor bugetare,evidenta materialelor,a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;
 • – pregateste elborarea proiectului de buget local si a listei de investitii;
 • – exercita controlul  financiar preventiv;
 • – urmareste primire la timp a extraselor de cont,verificarea acestora cu documentle insotitoare, asigurand incadrarea corecta pe subdiviziunile clasifi- catiei bugetare si cheltuielilor pentru bugetul de specialitate;
 • – urmareste incadrarea cheltuielilor lunare in prevederile bugetare;
 • – intocmeste prognoze bugetare;
 • – intocmeste si transmite darile de seama contabile, centralizate privind executia bugetului de specialitate si alte situatii solicitate de institutii publice;
 • – tine evidenta patrimoniului public al comunei Vâlcăneşti, a contractelor de inchiriere si a contractelor de concesiune (acestea din urma in colaborare cu compartimentul urbanism);
 • – efectueaza lucrari de inventariere, clasare si declasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a metrialelor conform dispozitiilor legale;
 • – intocmeste statele de plata a salariilor , a indemnizatiei privind concediul de odihna, a concediilor medicale si indemnizatiilor consilierilor;
 • – tine evidenta efectuarii concediilor;
 • – conduce evidenta operativa prin conturile curente de la Trezoreria Statului;
 • – exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin caserie;
 • – pastreaza, elibereaza si conduce evidenta carnetelor, chitantierelor si a actelor de valoare, asigurand pastrarea tuturor documentelor privind incasarea, varsamintele si platile;
 • – intocmeste si transmite lunar la Trezoreria Statului pana pe data de 25 ale lunii necesarul de numerar pentru luna urmatoare;
 • – intocmirea corecta si la termen a declaratiei pentru eliberarea salariilor si cecul pentru ridicarea numerarului;
 • – intocmeste si depune lunar pana pe 25 ale fiecarei luni cererea de credite pentru luna urmatoare si dispozitiile bugetare pentru scoli si celelalte institutii subordonate Primariei Vâlcăneşti;
 • – elibereaza si tine evidenta ordinelor de deplasare;
 • – intocmeste foile de parcurs si F.A.Z.-urile;
 • – asigura protectia muncii conform legii nr.90/1996 (cu exceptia personalului P.S.I.);

 Impozite  si taxe locale

 • – tine si urmareste evidenta nominala si centralizata a debitelor si incasarilor ce se realizeaza pe teritoriul comunei altele decat cele tinute de seful biroului;
 • – tine si completeaza registrul rol unic sau evidenta nominala in care se deschid pozitii de rol pentru fiecare persoana fizica sau juridica si in care se opereaza debitele restante, lista de suprasolviri, debitele curente,majorarile de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, precum si platile efectuate de contribuabili fie princhitanta tip stat, eliberata de agentul incasator sau prin ordin de plata;
 • – intocmeste registrul pentru evidenta separata a insolvabilitatilor;
 • – intocmeste registrul partizi-venituri sau evidenta centralizata in care sunt inscrise veniturile pe surse conform clasificatiei bugetare;
 • – calculeaza matricola: impozit cladiri, impozit teren si taxe mijloace transport conform hotararii Primarului Vâlcăneşti, atat la persoane fizice cat si la persoanele juridice si emite borderourile de debite;
 • – inscrie mijloacele de transport in anul in curs atat la persoane fizice cat si juridice si le debiteaza, radiaza mijloacele de transport din evidentele fiscale pe baza certificatului de radiere;
 • – intocmeste borderouri debite pentru amenzi si cheltuilei de judecata precum si taxe succesiuni si emite confirmari de debite;
 • – intocmeste situatia de inchidere de luna si trimestru pe surse de venit;
 • – verifica periodic borderourile desfasuratoare ale agentului fiscal (casier) si face confruntarea cu chitantierul tip stat;
 • – intocmeste instiintarile de plata pentru persoane juridice precum si intocmirea actelor necesare aplicarii masurilor de executare silita (somatii, nota constatare);
 • – intocmeste actele necesare efectuarii compensarilor si restituirilor si le supune aprobarii Primarului;
 • – intocmeste   documentatiile privind debitorii insolvabili, inregistrandu-se ulterior in evidentele contabile separate, verificandu-se periodic starea de insolvabilitate a contribuabililor in cauza;
 • – instiinteaza contribuabilii juridici cu privire la situatia lor fiscala;
 • – face confruntul registrului “Rol unic” cu “Extrasul de rol”;
 • – intocmeste certificate fiscale cu impozite si taxe achitate la zi la cererea contribuabilului;
 • – intocmeste documentatia de rezolvare legala  a obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de impunere, impozite si taxe locale, majorari de intarziere, penalitati de catre persoane juridice ;
 • – intocmeste documentatii pentru inlesniri la plata;
 • – emite  chitante in chitantierele oficiale;
 • – se ocupa de incasarea taxelor stabilite prin Hotararile Consiliului Local ;
 • – intocmeste foile de varsamant pe fiecare cont in parte;
 • – efectueaza zilnic  depunerile realizate din incasari la Trezoreria Statului
 • – efectueaza urmarirea silita a taxelor neachitate in termen;
 • – incaseaza de la Trezoreria statului  numerarul necesar si efectueaza plata salariilor, precum si alte plati in numerar;
 • – efectueaza plata indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap;
 • – incaseaza taxele de piata;
 • – inscrie zilnic in borderoul desfasurator sumele incasate pe surse;
 • – completeaza si preda zilnic registrului de casa;
 • – ridica din Trezoreria Statului extrasele de cont si celelalte adrese sosite prin posta Trezoreriei;
 • – calculeaza si incaseaza majorarile de intarziere in cadrul platilor facute dupa expirarea termenelor legale si a ratei inflatiei in cazul contractelor de inchiriere pentru terenurile din piata si a spatiilor;
 • – periodic se deplaseaza in teren pentru a instiinta si incasa impozitele si taxele, de la contribuabili;
 • – tine evidenta condamnarilor dispuse de instanta judecatoreasca;

Aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor  publice.

Telefon 0231619755
Fax 0231619759
E-mail: consiliulibanesti@yahoo.com