COMPARTIMENTELE PRIMARIEI VALCANESTI

Compartiment Secretar

 • Andrei Gratiela Georgiana

Secretarul comunei Vilcăneşti participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale, privitoare la sedintele Consiliului local :

 1. asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;
 2. asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
 3. efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
 4. numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
 5. informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a primarului;
 6. asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului.
 7. asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
 8. urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale primarului sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
 9. prezinta in fata Consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
 10. contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile Consiliului local pe care le considera legale;
 11. poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale primarului;
 12. acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al primarului.
 13. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva primarului, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

Secretarul comunei, în caz de dizolvare a Consiliului local şi în absenţa Primarului şi Viceprimarului asigură rezolvarea problemelor curente ale comunei, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, până la constituirea noului consiliu local.

Tab content

Compartiment financiar contabil

Biroul Financiar Contabil se subordoneaza direct Primarului comunei Vâlcăneşti.

 

ATRIBUTII :

 

– organizeaza si conduce evidenta contabila privind veniturile si efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul local din mijloace autofinantate si din alte fonduri;

– tine evidenta cheltuielilor bugetare,evidenta materialelor,a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;

– pregateste elborarea proiectului de buget local si a listei de investitii;

– exercita controlul  financiar preventiv;

– urmareste primire la timp a extraselor de cont,verificarea acestora cu documentle insotitoare, asigurand incadrarea corecta pe subdiviziunile clasifi- catiei bugetare si cheltuielilor pentru bugetul de specialitate;

– urmareste incadrarea cheltuielilor lunare in prevederile bugetare;

– intocmeste prognoze bugetare;

– intocmeste si transmite darile de seama contabile, centralizate privind executia bugetului de specialitate si alte situatii solicitate de institutii publice;

– tine evidenta patrimoniului public al comunei Vâlcăneşti, a contractelor de inchiriere si a contractelor de concesiune (acestea din urma in colaborare cu compartimentul urbanism);

– efectueaza lucrari de inventariere, clasare si declasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a metrialelor conform dispozitiilor legale;

– intocmeste statele de plata a salariilor , a indemnizatiei privind concediul de odihna, a concediilor medicale si indemnizatiilor consilierilor;

– tine evidenta efectuarii concediilor;

– conduce evidenta operativa prin conturile curente de la Trezoreria Statului;

– exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin caserie;

– pastreaza, elibereaza si conduce evidenta carnetelor, chitantierelor si a actelor de valoare, asigurand pastrarea tuturor documentelor privind incasarea, varsamintele si platile;

– intocmeste si transmite lunar la Trezoreria Statului pana pe data de 25 ale lunii necesarul de numerar pentru luna urmatoare;

– intocmirea corecta si la termen a declaratiei pentru eliberarea salariilor si cecul pentru ridicarea numerarului;

– intocmeste si depune lunar pana pe 25 ale fiecarei luni cererea de credite pentru luna urmatoare si dispozitiile bugetare pentru scoli si celelalte institutii subordonate Primariei Vâlcăneşti;

– elibereaza si tine evidenta ordinelor de deplasare;

– intocmeste foile de parcurs si F.A.Z.-urile;

– asigura protectia muncii conform legii nr.90/1996 (cu exceptia personalului P.S.I.);

 Impozite  si taxe locale

– tine si urmareste evidenta nominala si centralizata a debitelor si incasarilor ce se realizeaza pe teritoriul comunei altele decat cele tinute de seful biroului;

– tine si completeaza registrul rol unic sau evidenta nominala in care se deschid pozitii de rol pentru fiecare persoana fizica sau juridica si in care se opereaza debitele restante, lista de suprasolviri, debitele curente,majorarile de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, precum si platile efectuate de contribuabili fie princhitanta tip stat, eliberata de agentul incasator sau prin ordin de plata;

– intocmeste registrul pentru evidenta separata a insolvabilitatilor;

– intocmeste registrul partizi-venituri sau evidenta centralizata in care sunt inscrise veniturile pe surse conform clasificatiei bugetare;

– calculeaza matricola: impozit cladiri, impozit teren si taxe mijloace transport conform hotararii Primarului Vâlcăneşti, atat la persoane fizice cat si la persoanele juridice si emite borderourile de debite;

– inscrie mijloacele de transport in anul in curs atat la persoane fizice cat si juridice si le debiteaza, radiaza mijloacele de transport din evidentele fiscale pe baza certificatului de radiere;

– intocmeste borderouri debite pentru amenzi si cheltuilei de judecata precum si taxe succesiuni si emite confirmari de debite;

– intocmeste situatia de inchidere de luna si trimestru pe surse de venit;

– verifica periodic borderourile desfasuratoare ale agentului fiscal (casier) si face confruntarea cu chitantierul tip stat;

– intocmeste instiintarile de plata pentru persoane juridice precum si intocmirea actelor necesare aplicarii masurilor de executare silita (somatii, nota constatare);

– intocmeste actele necesare efectuarii compensarilor si restituirilor si le supune aprobarii Primarului;

– intocmeste   documentatiile privind debitorii insolvabili, inregistrandu-se ulterior in evidentele contabile separate, verificandu-se periodic starea de insolvabilitate a contribuabililor in cauza;

– instiinteaza contribuabilii juridici cu privire la situatia lor fiscala;

– face confruntul registrului “Rol unic” cu “Extrasul de rol”;

– intocmeste certificate fiscale cu impozite si taxe achitate la zi la cererea contribuabilului;

– intocmeste documentatia de rezolvare legala  a obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de impunere, impozite si taxe locale, majorari de intarziere, penalitati de catre persoane juridice ;

– intocmeste documentatii pentru inlesniri la plata;

– emite  chitante in chitantierele oficiale;

– se ocupa de incasarea taxelor stabilite prin Hotararile Consiliului Local ;

– intocmeste foile de varsamant pe fiecare cont in parte;

– efectueaza zilnic  depunerile realizate din incasari la Trezoreria Statului

– efectueaza urmarirea silita a taxelor neachitate in termen;

– incaseaza de la Trezoreria statului  numerarul necesar si efectueaza plata salariilor, precum si alte plati in numerar;

– efectueaza plata indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap;

– incaseaza taxele de piata;

– inscrie zilnic in borderoul desfasurator sumele incasate pe surse;

– completeaza si preda zilnic registrului de casa;

– ridica din Trezoreria Statului extrasele de cont si celelalte adrese sosite prin posta Trezoreriei;

– calculeaza si incaseaza majorarile de intarziere in cadrul platilor facute dupa expirarea termenelor legale si a ratei inflatiei in cazul contractelor de inchiriere pentru terenurile din piata si a spatiilor;

– periodic se deplaseaza in teren pentru a instiinta si incasa impozitele si taxele, de la contribuabili;

– tine evidenta condamnarilor dispuse de instanta judecatoreasca;

 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor  publice.

Tab content

Compartiment achizitii publice

Compartimentul Achizitii se subordoneaza direct Primarului comunei Vâlcăneşti.

 

ATRIBUTII :

 • Centralizeaza referatele de necesitate realizând astfel identificarea

necesitatilor obiective;

 • Elaboreaza programul anual al achizitiilor publice si stabileste gradele de

prioritate în achizitionare,împreuna cu personalul compartimentului  financiar-contabil si conducatorul institutiei

 • Creaza, exploateaza si actualizeaza ori de câte ori este necesar, baza de

date privind furnizorii, produsele, serviciile si lucrarile, preturile practicate;

 • Estimeaza conform prevederilor legale în vigoare, valoarea contractelor

de achizitii publice, pe baza calcularii si însumarii tuturor sumelor platibile pentru îndeplinirea contractului respectiv;

 • Definitiveaza programul anual al achizitiilor publice si-l supune avizarii

conducatorului  institutiei

 • Selecteaza modalitatea de realizare a achizitiilor publice, respectiv prin

achizitie directa sau, dupa caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitatia deschisa, restrânsa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii;

 • Elaboreaza nota de justificare pentru procedura selectata;
 • Elaboreaza, utilizeaza si arhiveaza documentatia de atribuire a

contractelor de achizitii publice – documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire selectata pentru acesta;

 • Pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire,

conform modalitatii stabilite de legislatia în vigoare;

 • Realizeaza si transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale,

utilizând mijloacele electronice la dispozitie, anunturile de intentie, de participare si de atribuire catre SEAP;

 • Primeste de la ANRMAP, notificarile privind invalidarea unor anunturi,

remediaza lipsurile sau omisiunile, conform motivatiei pe care se sustine notificarea în cauza, precum si acceptul sau refuzul de la derogarile solicitate;

 • Raspunde, conform prevederilor legale de desfasurarea în bune conditii a

corespondentei (inclusiv respectarea cerintelor privind înregistrarea documentelor) ce se deruleaza cu operatorii economici, pe parcursul aplicarii procedurilor, în fiecare etapa;

 • Comunica si transmite datele legate de întregul proces de achizitii

publice, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare;

–   Raspunde de respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, de constituirea si de activitatea comisiilor specifice fiecarui tip de procedura ales;

–     Raspunde de respectarea întocmai a modalitatilor de desfasurare pentru fiecare din procedurile de atribuire selectate si lansate;

–   Redacteaza raportul procedurii de atribuire si apoi, contractul de achizitie publica si îl înainteaza spre verificare, avizare si semnare entitatilor abilitate din cadrul autoritatii contractante;

–   Întocmeste si pastreaza dosarul achizitiei publice cu toate documentele aferente continute de acesta, specificate conform legislatiei în vigoare;

–  Raspunde de solutionarea eventualelor contestatii privind derularea procedurii de achizitii publice în cadrul Institutului;

–  raspunde de respectarea ordinii, curateniei si pastrarea în conditii de siguranta a bunurilor din dotare;

–  respecta si aplica prevederile legale în vigoare referitoare la normele de protectie a muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.

–  indeplineste  orice alte sarcini trasate  de conducatorul institutiei

–  aplicarea  prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului  controlului intern/managerial al entitatilor  publice.

Tab content

Compartiment audit

Se subordoneaza direct Primarului comunei Vâlcăneşti.

 

ATRIBUTII :

 • Se aplica reglementarile prevazute de Legea nr. 672/2002 privind auditul intern,republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare si HG nr. 1086/2013 –normele generale  de  exercitare a  activitatii de audit  intern ;
 • Se aplică dispoziţiile Codului privind conduita etică a auditorului intern (OAP nr. 252/2004emis de către Ministerul Finanţelor Publice şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 12/02/2004

– elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitate;

– elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

– efectuează misiunile de audit public intern potrivit planului annual de audit aprobat de ordonatorul principal de credite şi cu respectarea metodologiei specifice acestei activităţi;

– efectuează misiuni de consiliere;

– efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

– informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neânsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

– raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din misiunile de audit;

– elaborează raportul anual al activităţii de audit.

 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor  publice.

Tab content

Compartiment asistenta sociala

Compartimentul Asistenta Sociala  se subordoneaza direct Secretarului comunei Vâlcăneşti.

 

ATRIBUTII :

 

– asigura solutionarea cererii de acordare a ajutorului social in termenul stabilit de legislatia in vigoare ; Indruma cetatenii cu privire la actele necesare si verifica documentatia depusa;

– urmareste periodic respectarea conditiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ;

– asigura efectuarea anchetelor sociale si a referatelor sociale dispuse de Primarul comunei Vâlcăneşti ;

– primeste si verifica intrunirea conditiilor legale de catre cererile de ajutor de urgenta;

– intocmeste statul de plata pentru ajutorul social ;

– primeste,verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, conform Normelor metodologice privind incadrarea, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap aprobate prin H.G. nr. 427/2001;

– intocmeste dosare de pentru plata alocatiei de stat pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-7 ani;

– realizeaza obiectivele necesare in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, conform Legii nr. 217/2003, modificata si completata ;

– primeste si solutioneaza cererile privind acordarea indemnizatiei de crestere  a  copilului;

– intocmeste dosare pentru plata alocatiei de sustinere  a  familiei ;

– intocmeste dosare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si gaze naturale, conform prevederilor  legale ;

– primeste, verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii persoanelor varstnice, in conditiile Legii nr. 17/2000;

–  acorda consiliere persoanelor  care provin din familii defavorizate ;

– indeplineste  atributiile  prevazute  de  lege referitor  la  protectia  copilului, prevenirea violentei in familie ;

 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului  controlului

intern/managerial al entitatilor  publice.

Tab content

Compartiment cadastru funciar  si registrul agricol

Compartimentul cadastru funciar  si registrul agricol  se subordoneaza direct Secretarului comunei Vâlcăneşti.

 ATRIBUTII :

– completeaza, tine la zi si centralizeaza datele din regsitrul agricol pentru comuna Vâlcăneşti  in termenele si modalitatea prevazute de lege ;

– asigura si participa efectiv la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar, ia masuri in conditiile legii pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea completa si rationala a terenurilor agricole apartinand producatorilor agricoli privati si a terenurilor din admnistratrea Primarului , raspunde, alaturi de factorii obligati, de intocmirea corecta, potrivit legii, a evidentei specifice din registrul agricol;

– intocmeste si elibereaza adeverinte de registru agricol, atesate de producator si carnete de  comercializare  a  produselor  provenite din sectorul agricol ;

– furnizeaza date din evidentele agricole numai persoanelor indreptatite (titular, mostenitori legali, testamentari, abilitati prin hotarare judecatoreasca, producatori sau institutiile publice).

– aduce la cunostinta cetatenilor obligatiile cu privire la registrul agricol;

– culege prin sondaj de la gospodarii informatii cu privire la productia vegetala si animala;

– verifica prin sondaj corectitudinea datelor declarate pentru inscrierea in registrul agricol;

– controleaza si determina aplicarea legislatiei cu privire la cresterea, exploatarea si ameliorarea animalelor, folosirea rationala si eficienta a culturilor furajere si suprafetelor de pajisti naturale;

– sprijina personalul sanitar-veterinar abilitat pentru respectarea legislatiei cu privire la prevenirea, depistarea si combaterea bolilor la animale, precum si asigurarea unei stari  corespunzatoare de salubritate a produselor agricole, animale si vegetale;

– colaboreaza, conlucreaza si sprijina efectiv  Comisia de aplicare a legilor fondului funciar;

– elibereaza si tine evidenta proceselor verbale de punere in posesie si a titlurilor de proprietate;

– întocmeste dari de seama statistice;

– efectueaza lucrarile referitoare la recrutari, incorporari, concentrari si mobilizari;

– repartizeaza si pastreaza corespondenta rezolvata conform nomenclatorului artivistic. La  sfarsitul fiecarui an corespondenta se preda la arhiva.

– ofera sprijin de specialitate producatorilor agricoli pentru cultivarea terenurilor si cresterea animalelor;

– tine evidenta cadastrului funciar al comunei Vâlcăneşti;

– efectueaza delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, ampasamentului stabilit si intocmeste documente constatatoare prealabile punerii in posesie si eliberarii titlurilor de proprietate conform Legii nr. 18 /1991;

 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor  publice.

Tab content

Compartiment Stare civila

Compartimentul Stare Civila se subordoneaza direct Secretarului comunei Vâlcăneşti.

 ATRIBUTII :

– inregistreaza actele si faptele de stare civila in registrul de nastere, casatorie si decese, inclusiv inscrierea filiatiei, divortului, schimbarii numelui si eliberarea certificatelor de nastere, de stare civila, la inregistrare si la cererea celor interesati, asigura oficierea casatoriilor intr-un cadru solemn;

– intocmeste buletine statistice de nastere, casatorie si decese si le comunica Directiei Judetene de Statistica. Deasemenea comunica orice modificare survenita in statutul civil al unei persoane;

– asigura reconstituirea registrelor de stare civila, pierdute sau distruse  total sau partial;

– efectueaza mentiuni de retragere, sau renuntare la cetatenie romana si elibereaza certificate de nastere sau casatorie de pe actele de stare civila, care poarta aceste mentiuni;

– inainteaza organelor de politie si Centrului Militar buletine de indentitate si respectiv livretele militare ale celor decedati;

– inainteaza organelor de politie date nominale cu privire la inregistrarea nasterii cetatenilor domiciliati pe teritoriul Romaniei;

– primeste cereri de schimbare a numelui si inainteaza organului de politie competent dosarele respective;

– intocmeste lucrarile de reconstituire a actului de nastere, casatorie sau deces;

– face propruneri de a se introduce, din oficiu, actiuni la instanta judecatoreasca pentru rectificarea, completarea sau anularea unor inregistrari din registrul de stare civila;

– asigura si raspunde de securitatea certificatelor de stare civila, pastrarea si conservarea, registrelor, cat si a celorlalte documente de stare civila ;

– inainteaza, dupa completare, registrul de stare civila exemplarul II la Consiliul Judetean  Prahova;

– propune necesarul de registru, certificate de stare civila si formulare auxiliare;

– sesizeaza organele de politie, asupra eventualelor cazuri de disparitie a certificatelor de stare civila necompletate;

– atribuie coduri numerice personale la actele de nastere si le inainteaza la Directia Judeteana de Statistica;

– intocmeste darile de seama statistice si asigura transmiterea lor;

– intocmeste anexele;

– nu permite accesul si/sau stationarea in compartimentul de stare civila a oricarei persoane care nu-si justifica prezenta;

 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului  controlului intern /managerial al entitatilor  publice.

Tab content

Compartiment informare si relatii publice

Atributii :
–   preia, inregistreaza  si comunica  de  urgenta secretarului  comunei Vilcanesti notele telefonice ;

 • asigura corecta  inregistrare a  corespondentei in registrul de  intrare-iesire ;
 • distribuie corespondenta  conform repartizarii  dispuse de secretarul comunei ;
 • asigura efectuarea  lucrarilor de  secretariat ;
 • asigura preluarea oricarui tip de  solicitare de  competenta  autoritatii publice si asigurarea transmiterii acesteia spre  solutionare  compartimentelor  de  specialitate ;
 • raspunde in termenul legal solicitarilor, cererilor  sau petitiilor  care  ii sunt  repartizate de  catre Primarul comunei Vilcanesti ;
 • indeplineste atributiile prevazute  de  Legea  544/2001 privind  liberul acces la  informatiile de  interes  public si ale  Legii nr. 52/2003 privind  transparenta decizionala  in administratia  publica ;
 • realizarea unui sistem informativ complet pentru informarea  cetatenilor ;
 • asigurarea accesului public la  informatiile de  interes public ;
 • primirea, inregistrarea si solutionarea in termenele  prevazute de  lege a   petitiilor  adresate de  catre  persoanele  fizice si juridice ;
 • asigura imbunatatirea comunicarii in interiorul institutiei, realizarea unui schimb rapid si eficient cu celelalte  institutii si autoritati ale administratiei publice ;
 • tinerea la  zi a  registrului de  intrare –iesire, a  registrului de  solutionare  petitii si a registrului de  evidenta audiente ;
 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului  controlului intern/managerial al entitatilor

Tab content

Compartiment Cultura

Compartimentul Cultura se subordoneaza direct Consiliului local

 

Obiectivele specifice ale compartimentului  :

Susţinerea culturii tradiţionale, a etnografiei şi folclorului, promovarea valorilor culturale locale.

Asigurarea funcţionării bibliotecii.

Activităţile compartimentului:

 1. colecţionează şi achiziţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de lectură, informare la nivelul comunităţii locale;
 2. completează colecţiile, prin achiziţii, abonamente, schimb interbibliotecar naţional,transfer, donaţii, sponsorizări şi alte surse;
 3. asigură evidenţa biblioteconomică primară şi individuală a colecţiilor şi a circulaţiilor acestora în relaţia bibliotecă-utilizator-bibliotecă;
 4. elimină periodic din colecţiile uzuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, publicaţiile care nu au circulaţie către utilizatori sau care prezintă un grad avansat de uzură fizică;
 5. asigură, potrivit solicitărilor primite, împrumutul interbibliotecar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 6. efectuează, în condiţiile legii, operaţiunile de recuperare fizică şi a contravalorii publicaţiilor degradate ori nerestituite de către cititori;
 7. efectuează operaţiuni de conservare a cărţii şi a celorlalte documente;
 8. organizează activităţi specifice de formare şi informare a utilizatorilor, de animaţie şi de comunicare a colecţiilor;
 9. concepe şi elaborează rapoartele de activitate;
 10. colaborează cu şcolile sau alte intituţii de cultură şi partenere pentru organizarea activităţilor educative şi culturale ale bibliotecii;
 11. stabileşte organizarea spaţiului bibliotecii, inclusiv localizarea şi aranjarea cărţilor şi celorlalte materiale, a zonelor de lectură, de referinţă şi de lucru;
 12. selectează documentele de bibliotecă obţinute prin donaţie şi stabileşte valorile de intrare în gestiune, corelate cu preţurile practicate pe piaţa internă;
 13. întomeşte notele de fundamentare necesare pentru obţinerea unor aprobări prin Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului;
 14. întocmeşte programul anual de activitate al bibliotecii, precum şi programul aniversărilor şi comemorărilor culturale;
 15. întocmeşte rapoarte şi dări de seamă asupra activităţii bibliotecii;
 16. caută colaboratori şi parteneri ai activităţilor educaţionale şi culturale şi întocmeşte parteneriate de colaborare cu alte instituţii;
 17. organizează activităţile de animaţie culturală şi de mediatizare a colecţiilor bibliotecii în vederea creşterii numărului de utilizatori, a ridicării nivelului general de cunoaştere şi a satisfacerii în mod plăcut a timpului liber al individului prin lectură şi informare;
 18. inventariază publicaţiile nou primite;
 19. organizează şi participă la diverse manifestări culturale organizate sub egida Primăriei şi a Consiliului local
 20. Redactarea corespondenţei specifice cu instituţii de cultură, ONG-uri, culte
 21. Întocmirea de proiecte de hotărâre pentru alocarea de sume de la bugetul local pentru diverse activităţi din domeniul specific;
 22. Coordonarea activităţii centrului cultural si a caminului cultural din comună
 23. Coordonarea activităţii ansamblului folcloric Brauletul
 24. Responsabilităţi:

– soluţionează toate adresele înregistrate care vizează atribuţiile sale;

– propune primarului măsurile necesare şi legale pentru soluţionarea diverselor cazuri instrumentate;

– propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii proprii.

– colaborează cu toate compartimentele de lucru din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi soluţionează sesizarile din aria sa de competenţă.

Tab content

Compartiment protectia mediului

Compartimentul Protectia Mediului se subordoneaza direct Primarului comunei Vâlcăneşti.

 

ATRIBUTII :

 • Controleaza respectarea prevederilor legale  privind conditiile de ridicare, transport  si depozitare  a  deseurilor  menajere si industriale ;
 • Sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice  competente cazurile de nerespectare a  normelor  legale privind  nivelul de  poluare, inclusiv fonica ;
 • Participa la  actiunile de  combatere  a  zoonozelor  deosebit de  grave si a  epizootiilor ;
 • Identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comunei sau pe  spatii aflate  in administrarea  autoritatilor administratiei publice  locale si aplica  procedurile  legale  pentru ridicarea  acestora ;
 • Verifica igienizarea surselor de apa, a  malurilor, a  albiilor sau cuvetelor acestora ;
 • Verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi,a  rigolelor, indepartarea  zapezii  si a  ghetii de  pe  caile de acces, dezinsectia  si deratizarea  imobilelor ;
 • Verifica existenta  contractelor  de salubrizare incheiate de catre persoane  fizice sau juridice, potrivit  legii ;
 • Verifica ridicarea deseurilor  menajere de catre  operatorii  de servicii de salubrizare, in conformitate  cu graficele stabilite ;
 • Verifica si solutioneaza, potrivit competentelor  specifice ale autoritatilor administratiei publice  locale, sesizarile  cetatenilor cu privire  la nerespectarea  normelor legale de  protectie  a  mediului si a  surselor de apa, precum si a celor de  gospodarire  a localitatii ;
 • Constata contraventii si propune  aplicarea  sanctiunilor pentru incalcarea normelor legale stabilite  in  sarcina  autoritatilor administratiei locale ;
 • aplicarea prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor

Tab content

Compartiment politia locala

Acest compartiment este subordonat Primarului comunei Vâlcăneşti, avand  aprobat propriul regulament de  organizare si functionare.

 Principalele atributii :

 1. a) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii;
  b) mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a unitatilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranta publica;
  c) participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
  d) actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii;
  e) constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;
  f) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;
  g) participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane;
  h) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale
  i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta;
  j) executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;
  k) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale;
  l) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii Nationale;
  m) asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;
  n) acorda, pe teritoriul unitatilor administrativ- teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice.

  In domeniul activitatii comerciale:
   a) actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale;
b) verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele agroalimentare, targuri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;
c) verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale a autorizatiilor, a aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologica pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale;
d) verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
e) verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice;
f) verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici;
g) identifica marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale si pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local si aplica procedurile legale de ridicare a acestora;
h) verifica respectarea regulilor si normelor de comert si prestari de servicii stabilite prin acte normative in competenta autoritatilor administratiei publice locale;
i) coopereaza si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
j) verifica respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza autoritatile competente in cazul in care identifica nereguli;
k) verifica si solutioneaza, in conditiile legii, petitiile primite in legatura cu actele si faptele de comert desfasurate in locuri publice cu incalcarea normelor legale;
l) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)-j), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale

In domeniul circulatiei pe drumurile publice:
   a) asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege in domeniul circulatiei pe drumurile publice;
b) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acorda asistenta in zonele unde se aplica marcaje rutiere;
c) participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic, ploaie torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participa, impreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, la asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane;
e) sprijina unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta;
f) acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului;
g) asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a faptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara;
h) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar;
i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule;
j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala;
k) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap;
l) aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale;
m) coopereaza cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru identificarea detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public

In domeniul evidentei populatiei:

 1. a) inmaneaza cartile de alegator persoanelor la implinirea varstei de 18 ani;
  b) coopereaza cu alte autoritati competente in vederea verificarii, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, daca solicitarea este justificata prin necesitatea indeplinirii unei atributii prevazute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
  c) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, inclusiv asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevazute la art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

In domeniul protectiei mediului :

 1. a) controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale;
  b) sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica;
  c) participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;
  d) identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora;
  e) verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
  f) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor;
  g) verifica existenta contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
  h) verifica ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu graficele stabilite;
  i) verifica si solutioneaza, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor administratiei publice locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire a localitatilor;
  j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)-i), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.
  In domeniul disciplinei in constructii si al afisajului stradal:
  a) efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu;
  b) efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
  c) verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurare a activitatii economice;
  d) participa la actiunile de demolare/ dezmembrare/ a constructiilor efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
  e) constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii si inainteaza procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii sanctiunii, primarului unitatii administrativ-teritoriale,  sau persoanei imputernicite de acesta.

Tab content

Compartiment intretinere

Acest compartiment este subordonat Viceprimarului comunei Vâlcăneşti.

Este format din personal contractual ( guard, sofer , muncitori calificati ).

 

Obiectivele specifice ale compartimentului:

Asigurarea funcţionalităţii aparatului de specialitate al primarului din punct de vedere al curăţeniei birourilor, întreţinerea şi repararea bunurilor.

Activităţile compartimentului  :

 • controlează modul de folosire a bunurilor, ia măsuri pentru întreţinere şi repararea

acestora, precum şi scoaterea din inventar a celor uzate pe care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale.

 • organizează şi controlează efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii

aflate de acces şi curte interioară.

 • se preocupă de întreţinerea şi folosirea raţională a clădirilor, instalaţiilor,

celorlalte mijloace fixe şi a obiectelor de inventar şi urmăreşte mişcarea acestora de la un loc de folosinţă la altul.

– asigura încălzirea corespunzătoare a birourilor si ia masuri de prevenire a incendiilor în afara prezenei personalului în primărie;

– asigura curieratul primăriei;

– menţine integritatea si calitatea bunurilor din cadrul primăriei;

– asigură păstrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

– exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative prin Hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.

Tab content

Serviciul Public de alimentare cu apa, canalizare, salubrizare

Serviciul public de  alimentare  cu apa, canalizare, salubrizare Vilcanesti este  serviciu public cu personalitate  juridica, infiintat in subordinea  Consiliului local, avand  propriul  regulament de  organizare si functionare.
Tab content